Přejít na obsah

Obchodní podmínky

PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY PŘEČTĚTE POZORNĚ PŘEČTĚTE SI TÉTO PODMÍNKY

Podmínky používání webových stránek

Tyto podmínky použití (spolu s dokumenty, které jsou v něm uvedeny) vám sdělí podmínky použití, za kterých můžete náš web používat. www.restrain.eu.com (naše stránky). Používání našich stránek zahrnuje přístup, procházení nebo registraci k používání našich stránek.

Než začnete používat náš web, přečtěte si pozorně tyto podmínky použití, protože se vztahují na vaše používání našeho webu. Doporučujeme, abyste si tuto kopii vytiskli pro budoucí použití.

Používáním našich stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky použití a že souhlasíte s jejich dodržováním.

Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

Další příslušné podmínky

Tyto podmínky použití odkazují na následující dodatečné podmínky, které se vztahují také na vaše používání našeho webu:

  • Naše zásady ochrany osobních údajů, které stanoví podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechna vámi poskytnutá data jsou přesná.
  • Naše zásady týkající se cookies, které stanoví informace o cookies na našem webu.

Informace o nás

www.restrain.eu.com je web provozovaný společností Restrain Company Limited (dále jen „my“). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 03163230 a máme sídlo v Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW. Naše DIČ je GB 792 4101 37. Jsme společnost s ručením omezeným.

Změny těchto podmínek

Tyto podmínky použití můžeme kdykoli revidovat změnou této stránky. Zkontrolujte prosím tuto stránku z času na čas, abyste si všimli jakýchkoli změn, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné.

Změny na našem webu

Můžeme čas od času naše stránky aktualizovat a obsah můžeme kdykoli změnit. Vezměte však na vědomí, že jakýkoli obsah na našem webu může být v daném okamžiku zastaralý a nemáme žádnou povinnost jej aktualizovat.

Nezaručujeme, že náš web nebo jakýkoli obsah na něm nebude obsahovat chyby nebo opomenutí.

Přístup na naše stránky

Naše stránky jsou k dispozici zdarma.

Nezaručujeme, že náš web nebo jakýkoli obsah na něm bude vždy k dispozici nebo bude nepřerušený. Přístup na naše stránky je povolen dočasně. Můžeme bez předchozího upozornění pozastavit, zrušit, přerušit nebo změnit všechny nebo jakoukoli část našich stránek. Nebudeme vůči vám odpovědní, pokud z nějakého důvodu nebude náš web kdykoli nebo na jakoukoli dobu nedostupný.

Jste zodpovědní za provedení veškerých opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na naše stránky.

Rovněž jste odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomy těchto podmínek používání a dalších příslušných podmínek a že je dodržují.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v publikovaných materiálech. Tyto díla jsou chráněny autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy z jakékoli stránky z našich stránek pro osobní použití a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na obsah zveřejněný na našich stránkách.

Nesmíte žádným způsobem upravovat papír nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš stav (a stav všech identifikovaných přispěvatelů) jakožto autorů obsahu na našich stránkách musí být vždy uznán.

Nesmíte používat žádnou část obsahu na našich stránkách pro komerční účely, aniž byste k tomu dostali licenci od nás nebo našich poskytovatelů licence.

Máte-li vytisknout, kopírovat nebo stahovat jakékoliv části našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, budou vaše právo na používání našich stránek okamžitě přestat a musí na naší volby, vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste provedli.

Žádné spoléhání se na informace

Obsah našich stránek je poskytován pouze pro obecné informace. Není zamýšleno jako poradenství, na které byste se měli spolehnout. Než začnete nebo se zdržíte jakéhokoli jednání na základě obsahu na našich stránkách, musíte získat odbornou nebo odbornou radu.

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí k aktualizaci informací na našem webu, neprovádíme žádné prohlášení, záruky ani záruky, ať výslovné nebo předpokládané, že obsah na našich stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

Omezení naší odpovědnosti

Nic z těchto podmínek použití nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti nebo našeho podvodu nebo podvodného zkreslení nebo jakékoli jiné odpovědnosti, kterou nelze anglickým zákonem vyloučit nebo omezit.

V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na náš web nebo jakýkoli obsah na něm, ať výslovný nebo předpokládaný.

Neodpovídáme za žádné ztráty ani škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo jinak, i když je to předvídatelné, vzniklé na základě nebo v souvislosti s:

  • používání nebo nemožnost použití našich stránek; nebo
  • použití nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.

Pokud jste podnikový uživatel, nezapomeňte zejména, že nebudeme odpovědní za:

  • ušlý zisk, prodej, podnikání nebo příjem;
  • přerušení podnikání;
  • ztrátu předpokládaných úspor;
  • ztráta obchodní příležitosti, dobré vůle nebo dobré pověsti; nebo
  • jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození

Pokud jste spotřebitelem, mějte na paměti, že naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat naše stránky pro žádné komerční nebo obchodní účely, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení obchodu nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené virem, distribuovaným útokem odmítnutí služby nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetek způsobený používáním našich stránek nebo ke stažení jakéhokoli obsahu na něm nebo na jakémkoli webu s ním spojeným.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek odkazovaných na našich stránkách. Tyto odkazy by neměly být interpretovány jako schvalování těchto propojených webových stránek námi. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich použití.

Viry

Nezaručujeme, že náš web bude bezpečný nebo bez chyb nebo virů.

Jste zodpovědní za konfiguraci vašich informačních technologií, počítačových programů a platforem za účelem přístupu na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu. Nesmíte zaútočit na naše stránky útokem typu odmítnutí služby nebo distribuovaným útokem odmítnutí služby. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítače z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim poskytneme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat náš web okamžitě přestane.

Odkaz na náš web

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškodí naši pověst nebo ji nevyužijete.

Nesmíte zřídit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo schválení z naší strany, pokud neexistuje.

Nesmíte navazovat odkaz na naše stránky na žádném webu, který nevlastníte.

Náš web nesmí být orámován na žádném jiném webu ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našeho webu než na domovskou stránku.

Vyhrazujeme si právo zrušit propojení bez předchozího upozornění.

Pokud chcete na našem webu využít jakýkoli jiný obsah, než který je uveden výše, kontaktujte nás [chráněno e-mailem]

Odkazy a zdroje třetích stran na našem webu

Pokud náš web obsahuje odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci.

Nemáme kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

Rozhodné právo

Pokud jste spotřebitelem, mějte na paměti, že tyto podmínky použití, jeho předmět a vznik se řídí anglickým právem. Vy i oba souhlasíme s tím, že soudy Anglie a Walesu budou mít nevýhradní jurisdikci. Pokud však máte bydliště v Severním Irsku, můžete také zahájit řízení v Severním Irsku a pokud máte bydliště ve Skotsku, můžete také zahájit řízení ve Skotsku.

Jste-li podnik, řídí se tyto podmínky použití, jeho předmět a vznik (a případné mimosmluvní spory nebo nároky) anglickým právem. Oba souhlasíme s výhradní jurisdikcí soudů Anglie a Walesu.

Kontaktujte nás

Chcete-li nás kontaktovat, pošlete e-mail [chráněno e-mailem]

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Jste připraveni používat Restrain?

Je čas vyzkoušet ethylenový plyn