Prejsť na obsah

Obchodné podmienky

PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

Podmienky používania webových stránok

Tieto podmienky používania (spolu s dokumentmi, ktoré sú v nej uvedené) informujú o podmienkach používania, za ktorých môžete používať našu webovú stránku. www.restrain.eu.com (naše stránky). Používanie našich stránok zahŕňa prístup, prehliadanie alebo registráciu na používanie našich stránok.

Predtým, ako začnete používať naše stránky, pozorne si prečítajte tieto podmienky používania, pretože sa budú vzťahovať na vaše používanie našich stránok. Odporúčame vám, aby ste si ich kópiu vytlačili pre ďalšie použitie.

Používaním našej stránky potvrdzujete, že prijímate tieto podmienky používania a že súhlasíte s ich dodržiavaním.

Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, nesmiete naše stránky používať.

Ďalšie príslušné podmienky

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na nasledujúce dodatočné podmienky, ktoré sa vzťahujú aj na vaše používanie našich stránok:

  • Naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú podmienky, za ktorých spracovávame osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, alebo ktoré nám poskytujete. Používaním našej stránky súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky vami poskytnuté údaje sú presné.
  • Naše zásady používania súborov cookie, ktoré stanovujú informácie o súboroch cookie na našej stránke.

Informácie o nás

www.restrain.eu.com je stránka prevádzkovaná spoločnosťou Restrain Company Limited („My“). Sme registrovaní v Anglicku a vo Walese pod číslom spoločnosti 03163230 a máme sídlo v Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW. Naše DIČ je GB 792 4101 37. Sme spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zmeny týchto podmienok

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek revidovať zmenou a doplnením tejto stránky. Skontrolujte túto stránku z času na čas, aby ste si všimli akékoľvek zmeny, ktoré sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné.

Zmeny na našich stránkach

Môžeme čas od času aktualizovať naše stránky a obsah kedykoľvek zmeniť. Upozorňujeme však, že akýkoľvek obsah na našej stránke môže byť v ktoromkoľvek čase neaktuálny a nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať ho.

Nezaručujeme, že na našich stránkach ani v žiadnom obsahu na nich nebudú chyby alebo opomenutia.

Prístup na naše stránky

Naše stránky sú k dispozícii zadarmo.

Nezaručujeme, že naša stránka alebo akýkoľvek obsah na nej bude vždy k dispozícii alebo bude neprerušený. Prístup na naše stránky je dočasne povolený. Môžeme pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť celú alebo akúkoľvek časť našej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Nebudeme voči vám zodpovední, ak z akýchkoľvek dôvodov nie je naša stránka k dispozícii kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie.

Ste zodpovední za vykonanie všetkých potrebných opatrení, aby ste mali prístup na naše stránky.

Zodpovedáte tiež za to, aby si všetky osoby, ktoré pristupujú na naše stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli vedomé týchto podmienok používania a iných uplatniteľných podmienok a aby ich dodržiavali.

Práva duševného vlastníctva

Sme vlastníkom alebo držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva na našich stránkach a v materiáloch uverejnených na tomto webe. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami po celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a môžete si stiahnuť výpisy z ktorejkoľvek stránky (stránok) z našich stránok pre osobné použitie a môžete upozorniť ostatných v rámci vašej organizácie na obsah zverejnený na našich stránkach.

Nesmiete upravovať papierové ani digitálne kópie žiadnych materiálov, ktoré ste si nejakým spôsobom vytlačili alebo stiahli, a nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie alebo grafiku oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu.

Náš stav (a stav všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na našej stránke musí byť vždy potvrdený.

Nesmiete používať žiadnu časť obsahu na našej stránke na komerčné účely bez toho, aby ste na to dostali licenciu od nás alebo od našich poskytovateľov licencie.

Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete ktorúkoľvek časť našej stránky v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo na používanie našej stránky okamžite zanikne a musíte, podľa našej voľby, vrátiť alebo zničiť akékoľvek kópie materiálov, ktoré ste vytvorili.

Spolieha sa na informácie

Obsah našej stránky je poskytovaný iba pre všeobecné informácie. Nie je určený na rady, na ktoré by ste sa mali spoľahnúť. Pred prijatím alebo zdržaním sa akéhokoľvek konania na základe obsahu na našej stránke musíte získať odborné alebo odborné poradenstvo.

Aj keď vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií na našej stránke, nevyjadrujeme žiadne záruky, záruky ani záruky, výslovné ani predpokladané, že obsah našej stránky je presný, úplný alebo aktuálny.

Obmedzenie našej zodpovednosti

Nič z týchto podmienok používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou alebo našim podvodom alebo podvodným skreslením alebo akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno podľa anglického práva vylúčiť alebo obmedziť.

V rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na našu stránku alebo akýkoľvek obsah na nej, či už výslovný alebo predpokladaný.

Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, aj keď je to možné, vznikajúce na základe alebo v súvislosti s:

  • použitie alebo nemožnosť použitia našich stránok; alebo
  • použitie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek obsah zobrazený na našich stránkach.

Ak ste podnikovým používateľom, nezabúdajte najmä na to, že:

  • strata zisku, predaja, podnikania alebo príjmu;
  • prerušenie podnikania;
  • strata predpokladaných úspor;
  • strata obchodnej príležitosti, dobrej vôle alebo dobrého mena; alebo
  • akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo poškodenie

Ak ste spotrebiteľom, nezabudnite, že naše stránky poskytujeme iba na domáce a súkromné ​​použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete používať naše stránky na komerčné alebo obchodné účely, a nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným útokom odmietnutia služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iný vlastnícky materiál v dôsledku vášho používania našej stránky alebo k stiahnutiu akéhokoľvek obsahu na ňom alebo na akejkoľvek webovej stránke s ním spojenej.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok prepojených na našich stránkach. Takéto odkazy by sa nemali interpretovať ako potvrdenie týchto prepojených webových stránok. Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť pri ich použití.

vírusy

Nezaručujeme, že naše stránky budú bezpečné alebo bez chýb alebo vírusov.

Ste zodpovední za konfiguráciu svojich informačných technológií, počítačových programov a platforiem za účelom prístupu na naše stránky. Mali by ste používať svoj vlastný antivírusový softvér.

Nesmiete zneužívať našu stránku vedome zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa snažiť získať neoprávnený prístup na našu stránku, server, na ktorom je naša stránka uložená, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k našej stránke. Nesmiete zaútočiť na naše stránky útokom typu odmietnutie služby alebo distribuovaným útokom odmietnutia služby. Porušením tohto ustanovenia by ste sa dopustili trestného činu podľa zákona o zneužívaní počítačov z roku 1990. Každé takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s nimi spolupracovať tým, že im poskytneme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo používať naše stránky okamžite zaniká.

Prepojenie na našu stránku

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku, ak tak urobíte spravodlivým a zákonným spôsobom a nepoškodí našu povesť alebo ju nevyužijete.

Nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu pridruženia, schválenia alebo potvrdenia z našej strany, ak taká neexistuje.

Na žiadnych webových stránkach, ktoré nevlastníte, nesmiete vytvoriť odkaz na naše stránky.

Naše stránky nesmú byť zarámované na žiadnej inej stránke, ani nemôžete vytvoriť odkaz na inú časť našej stránky ako na domovskú stránku.

Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na prepojenie bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete na našom webe použiť akýkoľvek iný obsah, ako je uvedený vyššie, kontaktujte nás [chránené e-mailom]

Odkazy a zdroje tretích strán na našej stránke

Ak naša stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytnuté tretími stranami, tieto odkazy sa poskytujú iba pre vašu informáciu.

Nemáme kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov.

Rozhodné právo

Ak ste spotrebiteľom, uvedomte si, že tieto podmienky používania, ich obsah a vznik sa riadia anglickým právom. Vy a obaja súhlasíme s tým, že súdy v Anglicku a vo Walese budú mať nevýhradnú právomoc. Ak však máte bydlisko v Severnom Írsku, môžete tiež začať konanie v Severnom Írsku a ak máte pobyt v Škótsku, môžete tiež začať konanie v Škótsku.

Ak ste podnik, tieto podmienky používania, jeho predmet a vznik (a akékoľvek mimozmluvné spory alebo nároky) sa riadia anglickým právom. Obaja súhlasíme s výlučnou jurisdikciou súdov Anglicka a Walesu.

Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, pošlite e-mail [chránené e-mailom]

Ďakujeme Vám za návštevu našej stránky.

Ste pripravení použiť Restrain?

Je čas vyskúšať plynný etylén